Hz. Mehdi (a.s.), Allah'ın emri olduğu için asla kan dökmeyecektir

1980'lerden bu yana dünya üzerindeki ve siyasetindeki pek çok olay Mehdiyet ve Mesihiyet'e göre gelişmektedir. 1980 (Hicri 1400) itibariyle, hem Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinin, hem Kuran ayetlerinin işaretlerinin, hem büyük İslam alimlerinin açıklamalarının müjdelediği gibi, İslam alemi Hz. Mehdi (as)'ın açık zuhurunu beklemeye başlamıştır. Aynı tarihler Tevrat ve İncil'de yer alan bilgiler doğrultusunda, Musevilerin Kral Mesih'i [yani Hz. Mehdi (as)'ı], Hristiyanların ise Hz. İsa (as)'ın yeniden yeryüzüne gelişini bekledikleri tarihtir.

Bugüne kadar bir kısım Evanjeliklerin ve bazı yanlış bilgi sahibi Müslümanların, Mehdiyetin ve Mesihiyetin kan dökülmesiyle, Müslümanlar ve Ehli Kitap arasında büyük bir savaş yaşanmasıyla gerçekleşeceği yönündeki yanlış inançları nedeniyle pek çok hatalı siyaset izlenmiştir. Özellikle Evanjeliklerin Amerikan dış politikasındaki etkin rolü, geçtiğimiz Amerikan hükümeti döneminde Irak ve Afganistan'ın işgaline, hem milyonlarca masum Müslümanın hem de Avrupalı ve Amerikalıların kanının akmasına sebep olmuştur. Bazı Evanjelikler, farklı mezheplerden Hristiyanlar ve az sayıda da olsa birtakım Museviler, bu kan dökülmesinin şiddetlenerek artacağına inanmakta ve Müslümanlarla Ehli Kitap arasında büyük bir savaş öngörmektedirler. İslam alemindeki bazı bilgisi az kimselerin Hz. Mehdi (as)'ı kan dökecek, Şiileri, Vahabileri, Musevileri, Hristiyanları acımasızca katledecek biri gibi göstermelerinin de bu savaş beklentisini kışkırttığı açıktır.
Oysa ahir zamanın bundan sonraki döneminde kan dökülmesine bekleyen herkes büyük bir yanılgı içindedir. Hz. İsa (as) da, Hz. Mehdi (as) da asla kan dökmeyecek, tam tersine sevgiyle, şefkatle, güzel sözle, merhametle din ahlakını hakim edeceklerdir. Bu konuda bir kısım Evanjelikler de, Ehli Kitabı düşman olarak gören bir takım Müslümanlar da ciddi bir yanılgı içindedirler.

Hz. Mehdi (as)'ın herhangi bir çatışma içinde girmesi, herhangi bir savaşı teşvik etmesi ve kan dökmesi asla mümkün değildir, ÇÜNKÜ ALLAH, HZ. MEHDİ (AS)'A KAN DÖKMEMESİNİ EMRETMİŞTİR. HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'IN PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E VAHİYLE BİLDİRDİĞİ AHLAKA VE HÜKÜMLERE GÖRE HAREKET EDECEK, KURAN'A VE HADİSLERE UYACAKTIR. Hz. Mehdi (as)'ın nasıl bir yol izlemesi gerektiği, İslam ahlakını hakim kılmak için hangi yöntemlere başvurması gerektiği, hangi durumlar karşısında nasıl tavır alması gerektiği Peygamberimiz (sav) tarafından detaylı olarak bildirilmiştir. Peygamberimiz (sav)'e bu bilgileri haber veren de Cebrail vesilesiyle Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as) attığı her adımda, aldığı her kararda, yaptığı her uygulamada Allah'ın emrine göre hareket edecektir. ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS)'A EMRİ İSE "BİR DAMLA DAHİ KAN DÖKMEMESİ, BİR KİŞİNİN BURNUNUN KANAMASINA DAHİ MÜSAADE ETMEMESİ, UYKUDA OLANIN UYANMASININ BİLE MÜMKÜN OLMAYACAĞI KADAR SÜKUNETLE, SEVECENLİKLE VE NEZAKETLE HAREKET ETMESİDİR."

Kan akıtmama emri, Hz. Mehdi (as)'a, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) tarafından verilmiş bir emirdir, kesin bir talimattır. Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in emri gereği hayatının hiçbir döneminde hiçbir şekilde kan akıtmayacaktır. Bunun aksini yapan, yani Peygamberimiz (sav)'in talimatına rağmen kan akıtan, kesin olarak Mehdi değildir.

Hz. Mehdi (as) tek bir damla kan akıtmayacak, uyuyan kişiyi uyandırmayacaktır

Hz. Mehdi (as) savaştan kaçınan, barış insanıdır. Hz. Mehdi (as) savaşla değil, sevgiyle, Allah'ı anarak Kuran ahlakını dünyaya hakim kılacaktır. Hz. Mehdi (as)'nin en önemli özelliklerinden biri olan barış ve sevgiyle din ahlakını hakim edecek olması, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde şöyle haber verilmektedir:

İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. Dünya, adeta asr-ı saadet devrine geri döner. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 29 ve 48)

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, UYUYAN KİŞİYİ UYANDIRMAYACAK, KAN DA AKITILMAYACAKTIR. (Kıyamet Alametleri, sf. 163)

[HZ. MEHDİ (AS)'IN] ZAMANINDA NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 44)

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] biat edenler, [Kabe civarındaki] rukün ve makam arasında biat ederler. UYUYANI UYANDIRMAZ, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Heytemî, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Bu bakımdan Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın fitnelere, savaş ve çatışmalara son verirken, tüm bunları fikri bir mücadele yürüterek gerçekleştireceğini de haber vermiştir. Hz. Mehdi (as) döneminde tüm silahların susacağı, savaşların sona ereceği, Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru ve Hz. İsa (as)'ın gelişinden sonra yeryüzüne adalet, barış ve sevgi hakim olacağı hadislerde şöyle haber verilmiştir:

Savaş [erbabı] da ağırlıklarını [silah ve malzemelerini] bıracak. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)

Harp [erbabı] ağırlıklarını [yani silah ve saireyi] bırakır. (İmam Şa'rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496)

Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır... Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)

Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (İmam Şa'rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496)

Hadislerde "Savaş ağırlıklarını" bırakacaktır ifadesiyle de dikkat çekildiği üzere, bu dönemde her türlü şiddet, zorbalık, kavga, karmaşa son bulacaktır.
 Dolayısıyla Mehdiyet -Deccaliyetin tam tersine- insan sevgisine, saygıya dayanan, müşfik, iyi niyetli ve akılcı bir sistemdir. Hz. Mehdi (as) tüm yeryüzünde adaleti sağlayacak ancak "tek bir damla kan dahi akıtılmayacaktır." Onun hakim olduğu dönem, gerçek sevgi ve barışın yaşandığı, huzur ve mutluluk dönemi olacaktır.

Musevi kaynaklarında Mehdiyet dönemindeki barış ortamı

Savaşların sona ermesi:

... Son günlerde... Rab birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek... Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya, 2:2-4; Mika, 4:1-3)

Savaş arabalarını Efrayim'den, atları Yeruşalim'den (Kudüs'ten) uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak... (Zekeriya, 9:10)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], açlık ya da savaş, haset ya da düşmanlık olmayacak... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları. (Hoşea, 2:18)

... Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız... Savaş yüzü görmeyeceksiniz. (Levililer, 26:5-6)

Silahlanmanın sona ermesi:

"... Topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar... Yakmak için silahları kullanacaklar..." Egemen Rab böyle diyor. (Hezekiel, 39:9-10)

... İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar... (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

Şiddet ve terörün son bulması:

... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek... (Yeşaya, 11:9)

Halimler dünyayı miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacaklar. (Mezmurlar, 37:11)

"Kurtla kuzu birlikte otlayacak, aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek." böyle diyor Rab. (Yeşaya, 65:25)

Barış ve güven ortamı olması:

Onun döneminde [Hz. Mehdi (as)'ın döneminde] kurtla kuzu birarada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları birarada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek... (Yeşaya, 11:6-9)

Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler... Güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman Benim Allah'ları Rab olduğumu anlayacaklar. (Hezekiel, 28:26)

Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen Herşeye Egemen Rab'dir. (Mika, 4:4)

.... Halk ülkesinde güvenlik içinde olacak... Güvenlik içinde yaşayacaklar, kimse onları korkutmayacak. (Hezekiel, 34:27-28)

Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır. Halkım esenlik dolu evlerde, güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak... Sulak yerde tohum eken, sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu! (Yeşaya, 32:17-18)

... Onları korkutan olmayacak. (Sefenya, 3:13)

 ... Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar... (Yeşaya, 65:23)

Allah barışı sever. Barış, en güzel Hz. Mehdi (a.s.)'ın şahsında tecelli edecektir
Ahir zamanda kan akıtacak olan deccaldir. Hz. Mehdi (as), deccalin sel gibi akıttığı bu kanları durdurmaya gelecektir.
Hz. Mehdi (as), Allah'ın emri olduğu için asla kan dökmeyecektir
Müslümanları kan dökücü olarak göstermeye çalışanlar yanılıyor; İslamiyet şefkat, merhamet ve sevgi dinidir
İslam barış ve sevgi dinidir Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkış dönemi barış ve güvenlik dönemi olacaktır
Hz. İbrahim (as)'ın evlatlarını birbirine düşürüp, sonra da onları yok etmeyi hedefleyen bir plan, Deccal'in apaçık bir oyunudur
İslam baskı ve zorlamadan uzak, barış ve şefkat dinidir
İslam ahlakı yeryüzüne sevgiyle hakim olacaktır
Türk İslam Birliği kurulduğunda yeryüzünde hiç kan akıtılmayacaktır
İslam ahlakı inanç özgürlüğünü savunur
İslam'da düşünce hürriyeti
Peygamberimiz (sav)'in Ehli Kitap ile ilgili bazı hadisleri
Dindar Musevilere ve Hristiyanlara şefkat ve merhamet göstermek Kuran'ın açık bir emridir
  DİĞER MAKALELER
 
İslam’ın sevgi ruhunu anlamayanlar, birçok ülkeye düşman olarak yaşıyorlar. Mehdiyetin ruhunda bütün ülkeleri kucaklamak vardır.
Filistinli kardeşlerimize İsrail'in terörist demesi olmaz, iki toplumun birbirlerini Kuran ve Tevrat'la barışa çağırmaları gerekir.
Savaşlar arttıkça Allah insanlara tek çözümün Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as) olduğunu gösteriyor.
Filistin ve İsrail ancak İttihad-ı İslam'la ve Hz. Mehdi (as) ile sevgi ve barış içerisinde yaşayabilirler.
Hz. Mehdi (as)'ın önemli alametlerinden biri, gelir gelmez silahları ortadan kaldırmasıdır.
Allah kan dökmeyi değil sevgiyi beğeniyor.
Maide Suresi’nden ayet açıklamaları Hz. Mehdi (as) ile insanlar üzerindeki tüm korkular gidecektir.
Barış içinde yaşamak dünyanın hakkıdır, barış için gayret etmeliyiz.
Dünyayı cennete çevirmeye azmetmiş insan İslam halifesidir.
İttihad-ı İslam sadece Müslümanları değil Hristiyan ve Musevi ruhanileri de içine alacaktır.
Hadislerde Hz. Mehdi (as)'dan önceki devir.
Hristiyan kardeşlerimize şefkat çok önemlidir.
Musevilere sevgiyle ve merhametle yaklaşmak gerekir.
  DİĞER RÖPORTAJLAR
 
KİTAP EHLİ DİNDE ZORLAMA YOKTUR
İSLAM ANTİSEMİTİZMİ LANETLER İSLAM TERÖRÜ LANETLER
HAZRETİ İSA HZ. İSA GELECEK
 
GELİN BİRLİK OLALIM DİNLER TERÖRÜ LANETLER HZ. İSA (A.S.) VE HZ. MEHDİ (A.S.) BU YÜZYILDA GELECEK
 
HZ. MEHDİ (A.S.) HZ. İBRAHİM NESLİNDENDİR İSLAM TERÖRÜ LANETLER  
 

BU SİTE HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)'IN ESERLERİNDEN
FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

Yazar Hakkında -Diğer Siteler - Email - Üye Ol -

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.mehdikanakitmaz.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

www.harunyahya.org